19 Mart 2009 Perşembe

CHP Milletvekili Adnan KESKİN'in bir raporum üzerine Verdiği Soru Önergesi


T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

88 inci Birleşim 12 . 5 . 1998 Salı

. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Yenişehir Telekom Müdürlüğünce VİP listesi düzenlendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/4777)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işlemin yapılmasını dilerim.

Adnan Keskin Denizli

Soru :

1. Başmüfettiş Fazlı Köksal tarafından yapılan incelemede Yenişehir Telekom Müdürlüğünce Vip listesi düzenlendiği saptanmıştır. Bu konuda düzenlenen ilk rapor hakkında niçin yasal işlemler yapılmamıştır?

2. Adı geçen müfettişin 6.2.1998 günlü ikinci raporunda saptanan Vip listesinde kaç kişinin ismi yer almaktadır?

3. Bu kişilerin isimleri ve görevleri nedir?

4. Vip listesinde isimleri yer alan kişilerin borç miktarı kaç paradır?

5. Borçlar ödenmiş midir?

6. Yasa dışı uygulama yapanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 6.5.1998 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı :B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/690-7920

Konu : Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin’in yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.4.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12341 sayılı yazınız.

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin’in 7/4777-12166 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin’in 7/4777-12166 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı :

Sorular:

1. Başmüfettiş Fazlı Köksal tarafından yapılan incelemede Yenişehir Telekom Müdürlüğünce VİP listesi düzenlendiği saptanmıştır. Bu konuda düzenlenen ilk rapor hakkında niçin yasal işlem yapılmamıştır?

2. Adı geçen Müfettişin 6.2.1998 günü ikinci raporunda saptanan VİP listesinde kaç kişinin ismi yer almaktadır?

3. Bu kişilerin isimleri ve görevleri nedir?

4. VİP listesinde isimleri yer alan kişilerin borç miktarı kaç paradır?

5. Borçlar ödenmiş midir?

6. Yasa dışı uygulama yapanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?

Cevaplar :

1. 14.10.1997-5.2.1998 tarihleri arasında Başmüfettiş Fazlı Köksal tarafından denetlenen Yenişehir Telekom Müdürlüğünde, bazı abonelerin yalnızca son iki aya ait borçlarının tahsilat takibinde ve suret fatura düzenlemede kullanılan bilgisayar ekranında görülebildiğinin belirlenmesi üzerine, durum adıgeçen Başmüfettiş tarafından 29.12.1997 gün ve 43 sayılı ön raporla Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Anılan bu ilk raporda, milletvekilleri adına kayıtlı haberleşme araçlarının konuşmaya kapatılmayacağı, bunu teminen de ayrı bir listeye kayıtlanacağı hususundaki PTTGenel Müdürlüğünün 20 Ocak 1989 gün ve 1826 sayılı emri gereğince Ankara Başmüdürlüğünde bu tür bir uygulamaya gidilmiş olduğu, ancak borçları ödenmese dahi bazı telefonların konuşmaya kapatılmaması gerektiği sonucuna varıldığından ve uygulamayı düzenleyici ve tarif edici başkaca bir emrin bulunmamasından dolayı mevcut uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine, edilecek ise uygulamayı tarif eden bir açıklamanın yapılması arz ve teklif edilmiş olup, konuya ilişkin bu ilk raporda; ilgililerin bir art niyet ve kusurunun saptanmamış olmasına dayanılarak yasal işlem yapılması yönünde müfettiş tarafından herhangi bir öneri getirilmemiştir.

Ancak 3.4.1998 tarihinde başlatılan soruşturma ile konu her yönüyle müfettişler tarafından incelenmekte olup, yasal işlem yapılmasını gerektirir bir durumun belirlenmesi halinde gereği buna göre sağlanacaktır.

2. Aynı konuda 6.2.1998 tarihli ikinci bir rapor bulunmamaktadır. Ancak anılan işyerinin teftişi sonucunda düzenlenmiş bulunan toplam 92 maddeden ibaret 5.2.1998 tarihli 7 adet “Cevaplı Teftiş Raporu” ile 29.12.1997 gün ve 43 sayılı ilk rapor gündeme getirilmiş olup, bu konuda başkaca bir hususa ve ek bir incelemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle 6.2.1998 tarihli olarak zikredilen bu raporda herhangi bir isim listesine yer verilmemiştir.

3. Yukarıda ikinci maddede belirtildiği üzere anılan “Cevaplı Teftiş Raporu”nda bir isim listesi bulunmadığından, isim ve görevler konusunda bir açıklama yapılabilmesi mümkün değildir.

4. 29.12.1997 gün ve 43 sayılı rapor gereğinin sağlanması amacıyla, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Ankara Başmüdürlüğünce konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmalar ile gerekli güncelleme işlemleri sonucu; konunun kamuoyu ve bazı basın organlarında farklı ya da yanlış algılanması üzerine, bu uygulamanın sona erdirildiği 12.4.1998 tarihi itibariylebu kütükte toplam 1 284 abonenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu abonelere ait toplam borç tutarı 44 749 508 589 TL. dir.

5. Bu kütükte yer alan borçlar sürekli olarak takip edilmekte, güvenlik amaçlı telefonlara, Büyükelçiliklere, Bakanlıklara ve üstdüzey kamu görevlilerine ait bulunanlar düzenli olarak tahsil edilmekte olup, bu konularda mevzuat gereğince işlem yapılması hususu Türk Telekom ünitelerine tebliğ edilmiştir. Süresinde ödenmeyen borçlar için ayrıca gecikme bedeli de tahsil edilmektedir.

6. Halen müfettişler tarafından sürdürülmekte olan soruşturma sonucuna göre yasa dışı bir uygulamanın belirlenmesi durumunda kusurlular hakkında gerekli işlem ve icaplar yapılacaktır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder