8 Nisan 2018 Pazar

İSTANBUL TELEFON ŞİRKETİ VE DEVLETLEŞTİRİLMESİFazlı KÖKSAL
İngilizler tarafından işletilen İstanbul Telefon Şirketi 09/04/1936 tarihinde yani bundan 72 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından devletleştirildi.  Bu yazıda İstanbul Telefon Şirketinin kuruluş ve devletleştirme hikayesini anlatmaya çalıştım.
1881 senesinde Posta ve Telgraf Nezareti, Soğukçeşme’deki Nezaret Dairesi’yle, Yeni Cami’deki ahşap postahane binası arasına, tek telli bir telefon hattı çekildi. Ülkemizin kullandığı ilk telefon hattı bu hattır. Aynı sene içinde Galata Millet Hanı’ndaki postahane ile Yeni Cami Postahanesi arasına ve yine Galata’da Osmanlı Bankası ile bankanın Yeni Cami’deki İstanbul Şubesi arasına bir telefon teli tesis edilmiştir. Yine aynı yıl Galata Liman Dairesi’nden Kilyos’taki Tahliye İdaresi’ne tek telli bir telefon tesis edilmiştir.
1886 yılının Ağustos ayında Padişah II. Abdülhamit’in buyruğu ile Liman Dairesi ile Kilyos Tahlisiyesi arasındaki telefonun dışındaki bütün telefonlar kaldırılmış ve hatlar toplattırılmıştır.
10 Temmuz 1908’deki Meşrutiyet’in ilânından itibaren telefon üzerindeki bu baskı kalkınca ülkemizde telefona karşı büyük bir talep oluştu. Bu aşırı talep nedeniyle maalesef kalitesiz malzeme de ülkeye girmiş ve bu kalitesiz malzeme için o yıllarda birkaç milyon lira fuzuli yere Avrupa’ya ödenmiştir.[1]
1909 senesinde telgraf bütçesinden bir miktar ödenek ayrılmak suretiyle Fransa’dan 50’lik bir santral ve 45 adet manyetolu masa telefonu getirtilmiştir. Bu santral, o tarihlerde inşaatı yeni tamamlanmış olan Meydancık’taki postahane binasına kurulmuştur. Bu santral, nâzırlar ve bazı üst makam yöneticiler olmak üzere 28 aboneye tahsis yapılarak 10 Mayıs 1909 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu ülkemizde işletmeye açılan ilk telefon santralidir. Telefonun faydasının anlaşılması üzerine 50’lik santral kısa bir süre içerisinde yetersiz kalmış ve bunun üzerine Fransa’ya bir 100’lük, iki adet 25’lik, bir adet 15’lik bir adet de 10’luk olmak üzere beş adet santral daha sipariş verilmiş ve Beyoğlu, Pangaltı, Maliye ve Mebusan Telgrafhanelerine birer telefon santral merkezi tesis edilmiştir. Ancak tüm santral kapasitesi, devletin ihtiyaçlarını karşılamakta bile yetersiz kalıyordu.
Devletin ihtiyaçlarının yanı sıra, devlet erkânından, büyük işyerlerinden ve varlıklı kişilerden gelen telefon taleplerini karşılamak amacıyla Posta Telgraf Nezareti bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonucunda, İstanbul’un tamamına hizmet verebilecek bir telefon şebekesi oluşturulmaya karar verildi. 1911 yılında Posta Telgraf Nezaretinin adı Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti’ne dönüştürülerek, görev bu kurumun sorumluluğuna bırakıldı. [2]
Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti de bu işi yürütemeyeceği düşüncesiyle, kendisine imtiyaz için başvuran kişilerden, Herbert Lows Webbe’ye 6 Nisan 1911 tarihinde 30 yıl süre ile İstanbul’un Telefon İşletme İmtiyazını devretti.[3] İmtiyaz gereğince, Western Electric Company ve liderliğindeki ABD, Fransa ve İngiliz sermayeli dört yabancı şirketin oluşturduğu konsorsiyum tarafından “Dersaadet Telefon Şirket-i Osmaniyesi” adıyla bir şirket kuruldu. Takvim-i Vekayi’nin 6 Nisan 1327 tarih ve 816 ve 817. sayılarında yayınlanan imtiyaz sözleşmesini ve şartnameyi Osmanlı Hükümeti adına Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa ve Maliye Nâzırı Cavid Bey imzaladılar. Bu sözleşmede hükümete ait telefon şebekeleri imtiyazının dışında tutulmuştu ve hükümete ait şebekeler istenildiği kadar tevsi edilebilecekti. Şirket, üç esas merkez ile tali merkezler ve umumi şebekeye ait plânların tasdik tarihinden itibaren bir buçuk yıl içinde tesislerinin ikmal edeceğini -gayri safı gelirin % 15’ini her üç ayda bir hükümet hissesi olarak ödeyeceğini- imtiyazın ilk 10 senesinde yabancı personel çalıştırabileceğini, ancak bu süre zarfında belli sayıda Türk personel istihdam edeceği ve bunları masrafları şirket tarafından karşılanmak kaydıyla İngiltere ve Amerika’da eğiteceğini taahhüt etmiştir.[4] Dersaadet Telefon Şirket-i Osmaniyesi’nin başına Herbert Lows Webbe getirildi. İmtiyazdan sonra 28 Şubat 1913 tarihinde İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy telefon santralleri işletmeye açıldı. Kısa bir süre sonra İstanbul Santrali 9600, Beyoğlu Santrali 6400, Kadıköy Santralı 2000 hat kapasitesine ulaştı. Tüm santralar Western Electric Company ürünü idi.[5]
Dönemin Türk kadın derneklerinin de ısrarı ve çabasıyla yedi Türk kadın; şirketin karşı çıkmasına rağmen telefon memuresi olarak işe alınır.[6]
Birinci Dünya Savaşı çıkınca hükümet 14 Mart 1915 günü şirkete el koymuştur. Bunun üzerine 55 yabancı teknik personel İstanbul’u terk etmiş ve bunların görevi beş Türk mühendisine kalmıştır. Bu beş genç mühendis ve yetiştirdikleri 15-20 kadar genç teknisyen devraldıkları telefon işletmesini Nisan 1919 tarihine kadar birçok mahrumiyetler içinde olmasına rağmen yabancılardan çok daha iyi idare etmişlerdir. Bu genç Türk ekibi sadece mevcut şebekeyi işletmekle kalmamışlar, yeni şebeke yatırımları yapmışlar ayrıca bakım ve onarım konusunda da büyük başarı elde etmişlerdir. Türk mühendislerinin o tarihlerdeki başarısı ibret verici ve takdir edilen büyük bir olaydır. 1. Dünya Savaşında mağlup olmamız üzerine Telefon İşletmesi 1 Nisan 1919 tarihinde tekrar Dersaadet Telefon Anonim Şirketi’ne devredilmiştir.[7]
Cumhuriyet ilan edilmeden önce Ankara hükümeti, İstanbul’da yabancı kontrolünde bulunan ve daha çok altyapı hizmeti veren şirketlerin imtiyaz sözleşmelerini yenilemiştir.[8] İstanbul Telefon Şirketi de sözleşmesi yenilenen şirketlerin içinde yer almıştır. Sözleşme, 14 Haziran 1339 (1923) tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sözleşmenin ikinci maddesine göre şirket, İstanbul hükümetinin kontrolünde bulunduğu döneme ilişkin olarak gerek el koyma işleminden, gerekse idare ve işletme işlem ve hesaplarından dolayı TBMM hükümetinden hiçbir talepte bulunamayacaktır. Bunun karşılığında ise 1 Nisan 1335 (1919) tarihine kadar ödemesi gereken vergileri ödemeyecektir.[9]
1911 yılında yapılan esas sözleşmeye göre şirketin gayri safi hasılasından hükümet hissesi olarak vermeyi taahhüt ettiği % 15 oranındaki aidat sözleşmeyle beraber % 10’a düşürülmüştür. Hükümete verilecek aidattaki % 5’lik indirime karşın, şirket asıl sözleşmeye göre vermesi gereken ücretsiz postalardan başka, hükümet daireleri, şubeleri ve kurumları için yüzde elli oranında ücretlendirilmiş, 450 direkt hat vermeyi ve bunları her zaman hükümet  emrinde bulundurmayı taahhüt etmiştir. Sözleşmede ilgi çekici bir yön de, Şirkette çalışan yabancılara yönelik tutumdur. Hükümet şirketin istihdam ettiği tüm Yunanlı memur ve çalışanların hemen işine son verilmesini ve sözleşmenin kabulünden sonra da hiçbir yabancının işe alınmamasını istemektedir.[10] Sözleşmenin 14. maddesine göre istihdam edilen yabancı memurlardan ikisinin iki sene ve on altısının da altı sene içinde hizmetlerine son verilmesini ve altı sene sonunda şirket hizmetinde müdür, baş mühendis, baş müfettiş ve beş daire başkanlarının dışında yabancı çalışan bulunmaması gerekmektedir. Hizmetlerine son verilen yabancı memurların yerlerine Türk memurların alınacaktır.[11]
Şirket Paşabahçe santralini 8 Ağustos 1923’te işletmeye açmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 26 Kasım 1923’te Kartal santralini, 6 Mart 1924’te Heybeliada santrallerini hizmete vermiştir.[12]
Ancak hizmete sokulan santraller şehrin artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi kurulan tüm santraller manueldir. PTT tarafından Ankara Otomatik Santrali’nin 1926 yılında hizmete açılmasına karşılık, Şirketin İstanbul’da hâlâ manuel santralleri hizmete vermesi üzerine, Devlet Şirkete baskı yapmaya başlamış ve bu baskılar sonucunda, Şirket ve hükümet arasında imzalanan 15 Mayıs 1929 tarihli sözleşmede Şirket, 1932 yılı sonuna kadar Beyoğlu ve Kadıköy santrallerini otomatiğe dönüştüreceğini taahhüt etmiş, buna karşılık, Devlet gerekli olan telefon malzemesinin ithalini kolaylaştıracak kararlar almıştır.

İstanbul basınında, zaman zaman Telefon Şirketini eleştiren, hicveden yazılara rastlanmaktadır. Örneğin 21 Birincikanun (Aralık) 1928 tarihli İkdam gazetesinde Şirketin telefon memureleri çok hoş bir şekilde hicvedilmektedir:

Telefonla uyanış
İstanbul Paris’i geçmiş de haberimiz yok! Burada her isteyen telefonu eline aldı mı, santralden meccanen saatin kaç olduğunu sorabiliyor. Hâlbuki bu usul henüz Paris’te yokmuş.
Fakat şimdi karar vermişler. Onlar da bu usulü tatbik edecekler. Fakat onlar bizden fazla yeni bir usul daha koyuyorlar. Telefon memureleri bir aboneyi evvelden haber vermek şartıyla, gecenin her hangi bir zamanında uyandıracaklar. Bu usulün şüphesiz faydaları çok! Eğer bizde de tatbikine kalkarlarsa telefon hanımlarını kim uyandıracak?”
Devletin baskısı üzerine şirket, 1931 yılında Kadıköy, İstanbul ve Beyoğlu santralleri otomatiğe, diğer 10 santral ise yarı otomatiğe dönüştürülmüştür.[13]
İstanbul Telefon Şirketinin yeni yatırımlar yapmakta isteksiz davranması, mevcut hatların işletilmesinde yaşanan sorunlar, PTT’nin İstanbul Telefon Şirketi’ni rahatlıkla yönetebilecek bilgi birikimine kavuşması, tarifesinin Ankara ve İzmir tarifelerine nazaran çok yüksek olması ve yabancı sermeyenin stratejik alanlardan çıkarılması gerekliliği gibi unsurları gözeten devlet, 1933 yılından itibaren, şirketin özelleştirmesini değerlendirmeye başlar. Şirketteki yolsuzluk iddiaları da, devletleştirme yönündeki kararı güçlendirir. Bunun sonucunda, 12.7.1934 tarihinde “Hükümetin Telefon Şebekesini Satın Almak Kararında Bulunduğunun İstanbul Telefon Şirketi’ne Tebliği ve Şirket Muamelelerindeki Yolsuzlukların Yerinde Tetkik Ettirilmesine Dair Kararname” yayınlanır.
Kararname uyarınca, şirketi satın alma kararı İstanbul Telefon Şirketi’ne tebliğ edilir. Yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul Telefon Şirketi ile Bayındırlık Bakanlığı arasında 30 Ağustos 1935 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan bu protokolle şirket, 1 Eylül 1935 tarihi itibariyle fiili olarak hükümete geçmiştir. 6 Eylül 1935 tarihinde çıkarılan bir kararnameyle, satın alma kanununun mecliste kabulüne kadar geçecek süre içinde telefon hizmetinin sağlıklı bir biçimde verilebilmesi için lüzumlu görülen memurların çalıştırılmasına devam edilmiştir. Yine bu protokolle elde edilecek gelirin PTT idaresi tarafından tahsil edilmesi ve yeni telefon kanunu yapılana dek mevcut tarifelerin geçerli olacağı karara bağlanmıştır. Yapılan bu protokol uyarınca şirket bütün haklarını, çıkarlarını Türkiye’de bulunan tüm menkul ve gayrimenkullerini 21 Temmuz 1935 tarihinden geçerli olmak üzere hükümete devretmiştir. Ancak şirketin, 21 Temmuz 1935 tarihinde gerek kasalarında ve gerek bankalarda mevcut paraları ile belirtilen tarihten önceki döneme ait faaliyetinden dolayı şirketin alacaklı durumda olduğu paralar, tamamen şirketin malı olarak kalmıştır.[14] Şirket, bu paralarını konuyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışına çıkarmakta serbesttir.[15]
İstanbul Telefon Şirketi ile 9 Nisan 1936 tarihinde nihai bir sözleşme imzalanır. Satın almaya ilişkin 3026 sayılı kanun 13 Haziran 1936 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek, satın alma süreci tamamlanır.

Şirket imtiyazı ile tüm hak, menfaatler ve malların satın alınması karşılığında hükümet şirkete 800 bin İngiliz Lirası ödeyecektir. Bu tutar yirmi sene müddetle altı ayda bir 20 bin İngiliz Sterlini karşılığında ödenecektir. Sözleşmeye göre taksitlerin ödenmesine 21 Ocak 1940 tarihinde başlanacaktır.
İstanbul Telefon Şirketi devletleştirildikten sonra, PTT Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir müdürlük haline getirilmiş, genel müdürlüğün gelir ve giderleri gelir ve giderleriyle karıştırılmayarak bütçede ayrı bir kısımda gösterilmiştir. Şirketin satın alınmasının ardından telefon şebekesinin genişletilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 1936 Nisan sonu itibariyle İstanbul’un telefon hat kapasitesi 10.700’dür.[16] Bu sayı 800 bin nüfuslu İstanbul için oldukça yetersizdir. Aynı yıllarda 400 bin nüfuslu Stockholm’de 120 bin telefon abonesi vardır [17]
Aynı aydaki şehirlerarası ve uluslararası telefon trafiği de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.[18]

İstanbul’un Nisan 1936 Ayı Telefon Trafiği

Çıkan
Giren
Toplam
Şehirlerarası
12.823
16.386
29.209
Uluslararası
3.196
3.059
6.255


[1] Reşat Alşan, “Cumhuriyetin Kuruluşu ve İlk Onbeş Yılında PTT İşletmesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 17, Cilt: VI (Mart 1990),
[2] Asaf Tanrıkut, Türkiye PTT Tarihi: Teşkilat ve Mevzuatı I, Efem Matbaası, Ankara 1984.
[3] İmtiyazın kime verildiği konusunda, kaynaklar farklı isimler zikretmektedir. Reşat Alşan, Altemur Kılıç ve Çağla Kubilay imtiyazın Herbert Lows Webbe’ye verildiğini belirtirken Yavuz Selim Karakışla ve Ayşe Gür, İstanbul Telefon Şirketi’ne verildiğini ifade etmektedirler. Reşat Alşan’ın PTT’de uzun yıllar İdari İşler Dairesi Başkanlığı görevini yürüttüğünü, PTT arşivlerini çok iyi incelediğini ve makalesinin telekomünikasyon tarihinin1839-1939 dönemine ilişkin en güvenilir kaynak olduğunu dikkate alarak onun değerlendirmesini esas aldık.
[4] Sözleşme şartları, Türk Telekom’un satış şartlarına göre daha akılcı gözükmektedir.
[5] Alşan, a.g.m.
[6] Bu konu Posta ve Telekomünikasyon Tarihinden Portreler kitabımda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
[7] Alşan, a.g.m.
[8] Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınevi Ankara 1997, s. 84-85.
[9] Kubilay, a.g.e., s. 155.
[10] Türk Telekom satış sözleşmesinde bu yönde bir hüküme rastlanmamıştır.
[11] Kubilay, a.g.e., s. 155.
[12] Alşan, a.g.m.
[13] Alşan, a.g.m.
[14] Türk Telekom’un özelleştirilmesinde, alacaklar da satın alana aktarılmıştır.
[15] “İstanbul Telefon Tesisatının Satın Alma Sözleşmesi”, TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt:16, Devre: 5, İçtima Senesi: 1, s. 952-954.
[16] Alşan, a.g.m. (
[17] Kubilay, a.g.e., s. 200.
[18] Tanrıkut, Türkiye PTT Tarihi: Teşkilat Ve Mevzuatı II, Efem Matbaası, Ankara 1968.

11 Kasım 2017 Cumartesi

MUSTAFA KEMALİN BİR TELGRAFI ve İSTİKLAL SAVAŞINDA TELGRAFÇILARFazlı KÖKSAL

Tarihe meraklı eski Telekomculardan Yunus Türkölmez arkadaşımız, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’nin daha başlarında,  Amasya’dan çektiği 20 Haziran 1919 tarihli bir telgrafı gönderdi. Söz konusu telgrafın anlaşılması için kısa bir girizgâh yapılması gerekiyor.

İster ilkçağda yapılsın, isterse uzay çağında yapılsın tüm savaşlar için geçerli bir söz vardır; “Muhaberesiz, Muharebe olmaz” … Hepiniz anlamışınızdır ama günümüz Türkçesi ile de ifade edelim; haberleşmesiz savaş olmaz. Daha doğrusu; sağlıklı haberleşme sağlanmadan savaş kazanılmaz…

İstiklal Savaşımızın başarısında da haberleşmenin, özellikle posta ve telgraf haberleşmesinin önemli payı vardır. TBMM kurulur kurulmaz, haberleşmenin ülke çıkarlarına uygun olarak yürütülmesi ve Anadolu’daki PTT Memurlarını, İstanbul’daki Sarayın emir ve direktifleri ile hareket eden İstiklal Savaşımızı engellemeye çalışan başında Refik Halit Karay’ın bulunduğu PTT Genel Müdürlüğünün baskısından kurtarmak amacıyla, Ankara’da TBMM Hükümetine bağlı ikinci bir PTT Genel Müdürlüğü tesis edilmiştir.

O yokluklar içerisinde, savaş meydanları ile şehir merkezleri arasında Telgraf Hatları kurulması, geri çekilmelerde, o hatların toplanması, Mustafa Kemal Paşa’nın ve diğer Komutanların emirlerinin ilgili yerlere ulaştırılması, buna karşılık Saray’ın telgraflarının engellenmesi, işgal altındaki bölgelerden düşmana ait bilgilerin Ankara’ya bildirilmesi,  hep PTT mensuplarının fedakârca çabalarının bir sonucudur. İlginçtir bu memurlarının büyük bir bölümü, herhangi bir maaş almadan çalışan memur adaylarıdır. Memur kadrosunda olanlar da Cumhuriyet kurulana kadar düzenli maaş alamamıştır. İstiklal Savaşımızın birinci elden anlatımı olan iki kitap, (Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk ve Kazım Karabekir’in yazdığı İstiklal Harbimiz) dikkatli incelendiğinde İstiklal Savaşımızın Telgraflarla sevk ve idare edilen bir savaş olduğu çok iyi anlaşılır. Bu da Telgrafçılarımızın İstiklal Savaşımıza katkılarını gösterir. Atatürk, Telgrafçılarımızın İstiklal Savaşımıza katkılarını şu veciz sözleri ile ifade etmiştir; “Umum Telgrafçılarımızın, Teşebbüsat ve Harekâtı  Milliyemize İfa Eyledikleri Fedâkarane Hizmetlerinin   Milli Tarihimizde Mühim Mevkii Vardır. Kendilerine Bugün Alenen Teşekkür Etmeği Bir Vazife Borç Addederim”

Mustafa Kemal’i TBMM kurulur kurulmaz, yeni bir PTT Genel Müdürlüğü kurmaya yönelten faktörlerin başında, Amasya Bildirgesinin telgrafının ilgili yerlere ulaştırılmaması yönünde PTT Genel Müdürü Refik Halit Karay’ın verdiği emirlerin payı vardır. Refik Halit bununla da kalmamış, Milli Mücadelenin yanında olan, Kuvayı Milliye komutanlarının telgraflarını karşıya çeken PTT Memurlarını görevden almış, Milli Mücadelenin başarısızlığa uğraması için elinden geleni yapmıştır. Bu hareketi de onun 150’likler diye nitelenen, vatana ihanet ettikleri, İstiklal Savaşının aleyhinde tavırlar sergiledikleri için yurtdışına sürgüne gönderilenler arasında yer almasına yol açmıştır. 

Refik Halit Karay’ın Müdafa-i Milliye ve Red-i İlhak Derneklerinin telgraflarının çekilmemesi yolunda PTT Müdürlüklerine verdiği emir üzerine, Amasya'da bulunan Mustafa Kemal Paşa 20.Haziran.1919'da Sadaret Makamına (Başbakanlığa) bir   telgraf çekerek, bu emrin geri çekilmesini talep eder.

Bu Telgrafın Osmanlıca metni, Latin harfleriyle okunuşu ve bugünkü Türkçeyle anlatımı aşağıda bilginize sunulmuştur.


ORİJİNAL METİN

Bâb-ı Âlî                                                                      20 Haziran (1)335
Dâire-i Sadâret
-
Şifre Kalemi
Gayet Müsta’celdir (ivedi)
Makâm-ı Celîl-i Sadâret-uzmâya

Posta ve Telgraf Müdîriyyet-i Umûmîsinin telgrafhânelerde Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliyye ve redd-i ilhâk cem’iyyetleri tarafından verilecek telgrafların keşîde edilmemesi hakkında bir emir verdiğini istihbâr eyledim. Aydın vilâyetinin tahliyesine sâik-i yegâne olan sadâ-yı milleti boğmaktan ve vatanın hayât ve isitiklâline karşı birleşen vicdân-ı umûmî-i millîyi itfâdan başka bir şey’e ma’tûf olamayacak olan böyle bir câniyâne teşebbüsün âtiyyen mûcib olacağı mes’ûliyyet-i azîmenin teemmül ve idrâk edilememesi bâdî-i teessürdür. Bu emrin hemen geri alınarak milletin i’timâd ve emniyetine zerreten halel getirilmemesi lüzûmunu arz etmeği bir vazîfe-i vicdâniyye telakkî eylediğim ma’rûfdur.

Üçüncü Ordu Müfettişi
Mustafâ Kemâl
Amasya’dan


BUGÜNKÜ DİLLE

                                                                                     20 Haziran (1)335

Başbakanlık Makamı
-
Şifre Kalemi
Çok ivedidir
Başbakanlık Yüksek Makamına

Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğünün telgrafhanelerde Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliyye ve Redd-i İlhâk dernekleri tarafından verilecek telgrafların çekilmemesi hakkında bir emir verdiğini haber aldım. Aydın vilâyetinin tahliyesine yegâne sebep olan, milletin sesini boğmaktan ve vatanın hayat ve isitiklâline karşı birleşen millî vicdanı söndürmekten başka bir şeye yönelik olamayacak olan böyle canice bir girişimin geleceği de ilgilendirecek büyük sorumluluğunun etraflıca düşünülüp anlaşılamaması üzüntü sebebidir. Bu emrin hemen geri alınarak milletin güven ve emniyetine zerre kadar zarar verilmemesi gereğini arz etmeyi vicdani bir görev kabul ettiğim bilinmektedir.
Üçüncü Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal

20 Haziran (1)919
Amasya’dan

Bu belge, İstiklal Savaşını İstanbul Hükümetlerinin de desteklediği yalanını utanmadan söyleyebilen sözde tarihçilerin, utanmasına yol açacak yüzlerce belgeden birisi... Ama onlar bilim adamı olmayıp, Türkiye'nin Türklüğün ve Atatürk'ün düşmanı oldukları için utanmazlar... Çünkü görevliler ve görevlerini yapıyorlar...

Bu vesile ile Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın komutanlarını, şehit ve gazilerimizi, İstiklal Savaşında çok önemli yararlılıklar gösteren Telgrafçılarımızı, postacılarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum…22 Ağustos 2017 Salı

ÖDÜLLER, ÖDÜL MÜ?


Fazlı KÖKSAL

Bugün bazı haber ajanslarından, Türk Telekom’un bir basın açıklaması servis edildi, bu açıklama çeşitli yayın organlarında haber olarak yayınlandı. Açıklamanın, dolayısıyla haberin ilk cümleleri şöyle;

“Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi ve 2017 Stevie Ödülleri’ne Online İşlemler kategorisindeki nitelikli uygulamalarıyla damga vurdu. Türk Telekom Online İşlemler, dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’den fazla profesyonel yöneticinin yer aldığı jüri heyeti tarafından gerçekleştirilen iki aylık değerlendirme sonunda ödüllerin sahibi oldu.”[1]

Türk Telekom ülkemizin en büyük şirketlerinden birisi.  Onun için uluslararası bir değerlendirmede bazı dallarda ödül alması gayet doğal. Ama onlarca ülkenin katıldığı (?) uluslararası (?) bir değerlendirme sonucu, 7 farklı dalda 7 ödül alması bana biraz garip geldi. Ayrıca, değerlendirmede dereceye giren diğer kurumlardan hiç bahsedilmemesi de dikkatimi çeken diğer bir noktaydı.

Bunun üzerine minik bir araştırma yaptım. Sonuç ilginçti;
Hürriyet Gazetesinde yer alan bir haberde şu cümleler yer alıyordu.“Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ile gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı AVYM ve Akasya, birbirinden farklı projeleriyle dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Ödülleri’nde yarıştığı kategorilerde toplam 10 ödülün sahibi oldu. Akasya Kültür Sanat kazandığı altın ödülle, Akmerkez ile Akbatı ise gümüş ve bronz ödülleriyle Stevie Awards’a damgasını vurdu.”[2]

Başka bir haberde de;“Dünyanın en prestijli iş yarışması olarak gösterilen Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital ajanslarından Magnet203’ü altın4’ü gümüş olmak üzere toplam 7 ödüle layık görüldü. Sektörde son dönemde yaptığı sağlık sektörüne yönelik farkındalık projeleriyle dikkat çeken ajans, GSK Türkiye ile yaptığı başarılı çalışmaların meyvesini tam 6 ödülle aldı. Ayrıca Magnet20, Akçansa ile uzun yıllardır süren işbirliğini de, 1 Gümüş Stevie Ödülü ile taçlandırmış oldu.” [3] cümleleri yer alıyordu…

2015 tarihli bir haberde de, “Bu yıl 12’cisi düzenlenen ve dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren The Stevie Awards 2015’in sahipleri belli oldu. Dünyada kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren Stevie Award dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı. Türkiye bu yıl toplamda 24 Altın Stevie Awards, 34 Gümüş Stevie Awards ve 39 Bronz Stevie Awads kazandı.” Deniyor haberdeki listede ise neredeyse Türkiye’nin tüm şirketleri var.  [4]

Haberlerden de anlaşılacağı üzere, müthiş bir ödül enflasyonu… Haberlerde; değerlendirme kaç kategoride yapılmış diğer ülkelerden kimler kazanmış, kaç firma değerlendirmeye tabi tutulmuş, kaç ülke katılmış vb. açıklayıcı herhangi bir bilgi yok…

Bunun üzerine, Ödül veren firmanın web sayfasına girdim. 15 Ana kategoride, 100’ün üzerinde kategori, 1000’in üzerinde  alt kategoride binlerce ödül… Mesela “Web Site, App, Video, Publication, & Live Event Awards” Kategorisinin altında Mobil Site ve Uygulama Ödülleri ,Yayın Ödülleri , Olay Ödülleri, Canlı Video Ödülleri, Web Sitesi Ödülleri olmak üzere 5 alt kategori bulunuyor, Bunlardan Mobil Site ve Uygulama Ödüllerinin altında 30 alt kategori var yani sadece bu alt kategoriden, Altın Gümüş ve Bronz olmak üzere 90 ödül veriliyor…

2017’de ödül alan ülkelere bakıyorum, Türk Firmaları, Kore Başta olmak üzere uzak doğu firmaları, Birkaç Afrika firması, birkaç ABD firması ve Afrika firmaları… Çoğu uluslararası arenada tanınmayan firmalar… Hemen hemen her ay değişik yerlerde ödül törenleri yapılıyor.

Ödüllerin ne ölçüde hakkaniyetle dağıtıldığı da ayrı bir soru…

Ödüller hakkaniyetle dağıtılsa, diğerlerini bırakın, Türkiye’den ödülleri alan firmalar içinde kurumsal yapısı en güçlü olanı olan Türk Telekom’un dünya Telekomünikasyon devleri arasında her hangi bir dalda dereceye girmesi mümkün mü?

Özetle, bu ödüller eş dost alışverişte görsün kabilinden, katılım için çok yüksek ücretler istenilen, o ücretleri verenlere ödüllerin dağıtıldığı bir ticaret organizasyonu…

Bu olay bana bir anımı hatırlattı;
Türk Telekom’da Pazarlama Dairesi Başkanıyım. 2003 yılının başları… Genel Müdür Mehmet Ekinalan telefonla aradı, Dünyanın en büyük dergilerinden birisinin ismini vererek; “  …..Dergisi Temsilcileri şu anda benim yanımda, ilginç bir teklifle geldiler, benim hoşuma gitti, sizin yanınıza gönderiyorum, bir de siz konuşun, değerlendirelim” dedi.  Biraz sonra odama üç kişi geldi … İki İngiliz (yada Amerikalı) ve bir Türk… Kartvizitlerini verdiler… Birisi Derginin Avrupa, birisi balkanlar, birisi de Türkiye temsilcisi… Bu arada ben Başkan yardımcılarını da çağırdım… Biraz hoşbeşten sonra, tekliflerini ilettiler; “Genel Müdürünüzle bir röportaj yapalım, Türk Telekom’u tanıtalım. İsterseniz Genel Müdürünüzün resmini de kapak yapalım.” Teklif çok cazip… Ama, uluslararası prestiji olan böyle bir dergide Türk Telekom Genel Müdürünün fotoğrafı yayınlanır mı? Soruları beynimi kurcalıyor. Biraz müsaade isteyip tanıdığım ve güvendiğim duayen bir gazeteciyi, rahmetli Altemur Kılıç’ı aradım. Bazı dergilerin, satışa sunulmayan yalnızca reklam ücreti aldıkları kurumlara verdikleri özel baskılar yaptıklarını, bunun da öyle bir uygulama olabileceğini söyledi. Bu bilgiyle çapraz sorular sormaya başlayınca, yazının Dünya Baskısında değil Avrupa Baskısında yayınlanacağını söylediler… Bunun da bir miktar bedeli olduğunu ifade ettiler… Miktarı tam hatırlamıyorum; 250.000 Dolar civarında idi sanırım… Ama biraz daha sıkıştırınca anladık ki, bu haber Avrupa baskısında da değil, yalnızca Türkiye’de basılacak özel bir baskıda kullanılacak… Kısacası tam bir dolandırıcılık… Reddettik tabii… Red gerekçemizi Genel Müdüre anlatmakta da çok zorlandığımı hatırlıyorum…

Acaba, bu ödüller de; üçüncü dünya ülkelerindeki firma yetkililerinin şan ve nam düşkünlüğünden, tabansız tanıtım stratejilerinden yararlanmak isteyen fırsatçı firmaların (?) işi mi ? Diye düşünmeden edemedim…

Ülkemiz firmalarının, gerçekten hak edilmiş önemli ödüllerle dünyada ses getirmesi temennisi ile…


21 Mart 2017 Salı

TÜRK TELEKOM NEDEN ZARAR ETTİ?


Türk(!) Telekom 2016 yılında 724 Milyon TL zarar etti...
Bu haber, birkaç küçük gazete dışında medyada yer almadı...
Hiçbir köşe yazarı bu konuda kalem oynatmadı...
Eğer o zarar Türk Telekom'un kamuya ait olduğu dönemde gerçekleşseydi; Kamunun işletmecilik yapamadığı, Özelleştirmenin ne kadar zorunlu olduğu, özelleştirmeye karşı çıkanların vatan haini olduğu konusunda ne yazılar döktürülürdü...
Medyada Türk Telekom aleyhine haber çıkmaz/çıkamaz.. Çünkü medyanın en büyük gelir kaynağı reklamdır... Türk Telekom da Türkiye'nin en büyük reklam verenidir...
Parayı verir, düdüğü çalar...
Biz de kendimiz söyler, kendimiz ağlarız...
Türk Telekom 2016 yılsonu Finansal ve Operasyonel sonuçlarının 10 Sayfalık bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu[i]. Bu basın açıklamasında, ağırlıklı olarak, abone sayısındaki  artış ve buna paralel gelirdeki arışa dayalı bir başarı (!) hikayesi anlatılmasına, Tek çatı altında alınan mükemmel sonuçlardan bahsedilmesine karşılık, Türk Telekom’un 724 Milyon Zarar ettiğine bir cümle ile de olsa yer veriliyordu. Basın açıklaması ekli Finansal Tablolarda da Türk Telekom’un hal-i pür melali bütün açıklığı ile gözüküyordu.
Ama ne ilginçtir, hemen hemen tüm yayın organları Telekom’un Bilançosu ile ilgili haberi “2016 Yılı Türk Telekom İçin Çok Başarılı geçti” başlığı ile verdi… Zarardan hiç bahsetmedi.
Yani medya Türk Telekom kadar bile cesur/dürüst olamadı…
Madem Türk Telekom’un 2016 yılı zararını kimse dile getirmedi, zararın nedenleri üzerinde kimse durmadı, kimse bilançolarını değerlendirmek zahmetine katlanmadı, o işi üstlenmek boynumuza borç oldu… O işte başa düştü…
Türk Telekom’un zarar etmesi, Telekom’un iç yüzünü bilen bizler için sürpriz olmadı…
2001 Yılında Türk Telekom’un %30’unun Özelleştirilmesine ilişkin kanun TBMM tarafından kabul edildiğinde DENETDE (Devlet Denetim Elemanları Derneği) Genel Başkanı sıfatıyla, O tarihteki Cumhurbaşkanına hitaben bir yazı yazarak özelleştirmenin sakıncalarını anlatmış ve yasayı onaylamayarak iade etmelerini talep etmiştim.[ii]
2004 Yılında daha Türk Telekom Özelleştirmesi gerçekleşmeden, o tarihte  Genel Sekreteri olduğum Başkent İktisatçılar Derneği adına hazırladığım “Satılan Türk Telekom’un T’si mi? Türkiyenin T’si mi?” İsimli sunumda Türk Telekom’un karının ve ödeyeceği  kurumlar vergisi miktarının azalacağını, iletişimde herhangi bir ucuzlama olmayacağını, toplu işten çıkarmaların yaşanacağını, Türk Telekom’u alan firmanın Kurumlar Vergisini daha az ödemek için her yolu deneyeceğini ifade etmiştim.[iii][iv]
Özelleştirmeden Sonra Telekomcular Derneği adına hazırladığım ve 2010 yılında yayınladığım “Türk Telekom Özelleştirmesi-Bir Talanın Hikayesi” isimli çalışmamda da, Türk Telekom’un ileriki yıllarda zarar edeceğini, ödeyeceği kurumlar vergisi miktarının azalacağını gerekçelerini de belirterek açıklamıştım[v]
Türk Telekom 2016 yılında zarar ederek, bu öngörülerimi haklı çıkardı…
Türk Telekom –hantal- bir kamu şirketi olduğu 1995-2005 yılları arasında, sürekli artan bir kâr trendinde iken, özelleştikten sonra kârı ve ödediği kurumlar vergisi sürekli neden azaldı ve  2016 yılında da neden zarar etti…  Olayı daha iyi kavramak için, isterseniz Türk Telekom’un 1997-2017 yılları arasındaki, vergi öncesi kar, kurumlar vergisi ve net kar miktarlarına bir göz atalım[vi];

Yıllar
Vergi Öncesi Kar (+000)
Kurumlar
Vergisi (+000)
Net Kar-Zarar +000
1997
217078
94.710
122.358
1998
526196
230.540
296.259
1999
446495
148.975
297.864
2000
446975
149.671
292.303
2001
1.650.528
450.575
1.096.429
2002
1.774.752
536.376
1.141.447
2003
2.849.016
900.216
2.710.130
2004
3.662.502
1.146.127
2.516.375
2005
2.528.774
1.323.838
1.762.408
2006
2.308.323
744.040
2.208.349
2007
3.001.442
820.800
2.508.197
2008
2.136.144
641.600
1.752.212
2009
2.359.967
731.151
1.831.730
2010
3.127.006
767.272
2.450.857
2011
2.609.099
718.629
1.899.526
2012
3.366.402
757.070
2.593.130
2013
1.706.583
327.530
1.267.098
2014
2.575.881
696.720
1.968.968
2015
1.261.281
326.777
862.850
2016
-396.561
395.175
-724.340
 
Yukarıdaki tablonun, 1997-2004 dönemindeki Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları ve  2006-2016 yılları arasındaTürk Telekom’un KAP’a bildirdiği finansal raporlarla birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;
1)   1997-1999 rakamları yalnızca Türk Telekom’un verileri iken, 2000 sonrası veriler konsolidedir. 2006 Sonrasında da Türk Telekom ve diğer şirketlerin (TTNet, Assist, İnnova vb.) konsolide rakamları yer almaktadır. Her şirket ayrı vergi mükellefi olduğu için, Türk Telekom grubu konsolide bilançosunda zarar etmesine karşılık, kâr eden şirketleri nedeniyle kurumlar vergisi ödemek durumunda kalmaktadır.
2)   Türk Telekom kurulduğu 1995 yılından bu yana ilk kez 2016 yılında zarar etmiştir.
3)   Türk Telekom bir kamu şirketi iken kârı ve ödediği kurumlar vergisi, yıllar itibariyle genelde yükselen bir seyir izlerken, özelleştirme sonrası değişken olmakla birlikte genelde düşen bir seyir izlemiştir.
4)   Türk Telekom kamu tarafından yönetildiği dönemde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlar incelendiğinde kâr rakamlarındaki değişimin nedenlerini anlamak mümkün olmaktadır.
Örneğin 2001’de net kârdaki artışın nedenleri araştırıldığında;
- Bayilerin devreye sokulması, pazarlama ve tahsilat maliyetlerinin düşmesi,
- GSM firmaları ile yapılan ara bağlantı anlaşmasının EMO tarafından idare mahkemesine götürülmesi ve idare mahkemesinin kararıyla Türk Telekom aleyhine olan bozukluğun düzeltilmesi sonucu 2001 ve müteakip yıllarda GSM firmalarından tahsil edilemeyen ara bağlantı ücretlerinin akacak kayıtlanmasıı,
-Tarifelerde yapılan düzenleme,
Bu artışın temel nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Keza 2003 ve 2004 yıllarındaki kârdaki artışın nedenlerinin ise;
-1995-2000 yılları arasında GSM firmalarına fazla ödenen ara bağlantı bedellerinin, GSM firmalarından tahsil edilmesi,
- ADSL altyapı ihalesinin tamamlanması sonucu, ADSL’in yaygınlaşması ve dolayısıyla internet gelirlerinin artması,
Olarak sıralamak mümkün olmaktadır.
5)   Türk Telekom’un özelleştirmesi sonrası, özelleştirmenin bir sonucu olarak personel giderlerinin azalması ve özelleştirme nedeni ile şirketin daha iyi yönetileceği varsayımından hareket edildiğinde, kârın daha fazla artması gerekirken, şirketin kârında bir  artış olmadığı gibi oransal bir azalma ve 2016’da da zarar görülmektedir. Şirketin KAP’a gönderdiği finansal tablolardan kardaki azalmanın nedenlerini net olarak anlamak mümkün olmamaktadır.
Bütün bunların yanında Türk Telekom özelleştikten sonra,  21.06.2006 Tarih ve 5520 (26205 Sayılı R.G.) Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı %30’dan %20’ye düşürülmüştür. Dolayısıyla yukarıda verilen net kâr tablosu gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.  
Kurumlar Vergisi oranları düşürülmeseydi Türk Telekom ne kadar kurumlar vergisi ödeyecekti, bir de buna bakalım;
Yıllar
Kurumlar Vergisi (+000)
20%
30%
Fark
2006
744.040
1.116.060
372.020
2007
820.800
1.231.200
410.400
2008
641.600
962.400
320.800
2009
731.151
1.096.727
365.576
2010
767.272
1.150.908
383.636
2011
718.629
1.077.944
359.315
2012
757.070
1.135.605
378.535
2013
327.530
491.295
163.765
2014
696.720
1.045.080
348.360
2015
326.777
490.166
163.389
2016
395.175
592.763
197.588

6.926.764
10.390.146
3.463.382
 
Kurumlar Vergisi oranlarının düşürülmesi ile  Türk Telekom’a 2006-2016 döneminde 3,5 milyar TL’lik bir avantaj sağlanmıştır.
Kurumlar Vergisi oranları değişmeseydi 2006 Sonrası Türk Telekom’un net kârı daha da azalacaktı.  2016 Yılı Zararı da 921 Milyon olacaktı…
Öte yandan, Türk Telekom özelleşmeden önce, 2000, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen şirketti, (2001 yılında dövizdeki olağanüstü artış nedeniyle birinci olan Merkez Bankasının ardından 2. olmuştur.). Özelleşme sonrası ise Türk Telekom’un kurumlar Vergisi sıralamasındaki yeri sürekli gerilemiştir. Son yıllarda ilk ona dahi girememektedir.
Türk Telekom 2016 yılı Finansal Tabloları ile olarak yaptığı basın açıklamasında, “Türk lirasının (TL) dolar ve avro karşısında 2016 yılında yaşadığı değer kaybı ve kur zararları net kar yaratımına olumsuz yansısa da Türk Telekom operasyonel olarak başarılı bir yılı geride bıraktı….” Denilerek, 2016 yılı zararına gerekçe olarak döviz kurundaki yükseliş gösterilmiştir[vii].
Kur yükselişi tek başına zararın gerekçesi olabilir mi? 2000 Yılından itibaren, yılsonlarındaki dolar kuru, finansal borçlar ve net kar rakamlarına bakalım;
 Türk Telekomda Kâr-Zarar-Borç-Kur İlişkisi
Yıllar
Net Kar-Zarar
Finansal Borçlar
Yıl sonu Dolar Kuru
Dolar Kurundaki Değişim
2000
292.303
0
0,675

2001
1.096.429
0
1,446
114,22
2002
1.141.447
0
1,642
13,55
2003
2.710.130
0
1,402
-14,62
2004
2.516.375
0
1,348
-3,85
2005
1.762.408
0
1,349
0,07
2006
2.208.349
2.787.228
1,419
5,19
2007
2.508.197
2.052.768
1,170
-17,55
2008
1.752.212
3.408.482
1,519
29,83
2009
1.831.730
3.932.147
1,513
-0,39
2010
2.450.857
4.164.035
1,559
3,04
2011
1.899.526
5.310.362
1,446
-7,25
2012
2.593.130
6.010.044
1,791
23,86
2013
1.267.098
8.306.379
2,138
19,37
2014
1.968.968
6.558.167
2,323
8,65
2015
862.850
8.906.437
2,912
25,36
2016
-724.340
11.539.249
3,538
21,50
 
2016 yılı sonunda dolar kuru, 2015 yıl sonuna göre %21,50 artmıştır. Buna karşılık 2001 yıl sonunda dolar kuru 2000 yılı sonuna göre %114 artmasına karşılık, kârı da 2000 yılına göre 3 kat bir artış göstermiştir.
Demek ki, yalnızca kurdaki artış Türk Telekom gibi bir firmanın zarar etmesi için tek başına bir neden olamazmış. Ama Türk Telekom gibi, dövize dayalı borcunuz çok yüksek rakamlara ulaşırsa, dövizdeki yükselmeler nedeni ile zararlı çıkmanız tabii ki mümkün.
Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Türk Telekom’un özelleştiği tarihe kadar, gerek döviz cinsinden, gerekse TL cinsinden finansal borcu olmamasına karşılık, özelleştirmeyi müteakip döviz cinsinden finansal borçlanmaya başlamış ve bu borcu 2014  hariç her yıl artan bir seyir izlemiştir. Finansal tablolar daha ayrıntılı incelendiğinde, finansal borçlar içinde uzun vadelilerin payı her yıl daha fazla artmaktadır. 2016’daki zararın oluşmasında, Türk Telekom’un Finansal borçlarının 11,5 milyar TL’ye ulaşmasının büyük payı olduğu kabul edilebilir.
Özelleşene kadar, sürekli nakit girişi nedeniyle borçlanma gereği duymayan, hatta nakit fazlasını Hazine’den talep geldikçe hazineye aktaran Türk Telekom neden borçlanma gereği duymuştur. Ve bu borcu nasıl olup da 3,3 milyar dolara ulaşmıştır? Alınan bu borçlar nerede ve ne amaçla kullanılmıştır?
Türk Telekom’un finansal verilerini incelerken anlamakta zorladığım konulardan birisi de personel giderleri olmuştur.
Aşağıdaki tabloda, 2005’ten sonra Türk Telekom’un personel sayısı ve personel giderleri gösterilmiştir.
Yıllar
Personel Giderleri
Personel Sayısı
Ortalama Pers. Maliyeti
2005
1.728.670
51.737
33.412,64
2006
1.692.586
40.647
41.641,11
2007
1.823.820
40.098
45.484,06
2008
2.146.063
34.025
63.073,12
2009
1.980.031
34.086
58.089,27
2010
1.872.633
34.138
54.854,80
2011
2.068.258
34.886
59.286,19
2012
2.098.885
37.524
55.934,47
2013
2.193.345
34.441
63.684,13
2014
2.482.739
34.389
72.195,73
2015
2.491.887
34.147
72.975,28
2016
2.787.001
33.224
83.885,17
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2013 yılı Mayıs ayında, bir soru önergesine verdiği cevapta; “Türk Telekom’da çalışan personel 2005 itibariyle 51 bin 737 iken, çalışan sayısı 27 bin 570 kişi azalarak 2012 sonu itibariyle 24 bin 167’ye indi.” Diyordu. Detaylara bakıldığında, 2012 sonu itibariyle özelleştirme sürecinde tanınan yasal haktan yararlanan 18 bin 730 kişi kendi istekleriyle(!) başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildi. 20 bin personel ise emeklilik, iş akdinin sonra ermesi, işveren tarafından fesih gibi nedenlerle toplam yaklaşık 39 bin çalışan Türk Telekom’dan ayrıldı[viii].
Maliye Bakanının soru önergesine verdiği cevapta 2012 Sonu İtibariyle Türk Telekom’da 24 bin 167 kişi çalıştığı belirtilmesine karşılık, Türk Telekom’un açıkladığı rakamlarda 2012 sonu itibariyle 37.524 kişinin çalıştığı anlaşılmaktadır. Aradaki farkın, Maliye Bakanının yalnızca Türk Telekom çalışanlarının sayısını bildirmesine karşılık, Türk Telekom’un finansal tablolarında konsolide rakamların gösterilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Türk Telekom’un personel sayısı ve personel giderleri incelenirken, yıldan yıla farklılık göstermekle birlikte 2010-2016 döneminde 8.000-11.000 kişinin Assitt’te asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde ücretle çalıştığını, Türk Telekom’a özelleşmeden sonra Teknisyen ve Tekniker olarak işe başlatılanların da eski personele nazaran çok daha düşük ücretle istihdam edildiğini gözetmek gerekir.
Bu tablolar incelendiğinde; Türk Telekom Kamu’da iken kişi başı 33.412 TL olan personel ortalama maliyetinin, özelleştirme sonrası sürekli artış gösterdiği, artış oranının enflasyon oranının da, toplu sözleşme artış oranlarının da üzerinde olduğu nihayet 2016’da 83.885,17 TL’ye yükseldiği görülmektedir.
Yeni alınan personelde ve Assist’te uygulanan düşük ücret politikasına, gruptaki personel sayısının sürekli azalmasına rağmen, gerek personel giderlerinin gerekse personel başına ortalama maliyetin sürekli artmasının nedeni; toplu sözleşme kapsamının dışındaki yöneticilere –özellikle üst yöneticilere-  ve hiçbir iş yapmadan maaş alan ve çoğu görevden alınan yöneticilerden oluşan müşavirlere yüksek ücret ödenmesi ile izah edilebilir…
Özelleşmeden sonra Türk Telekom yönetimi kar etmek için, ürün geliştirme, satış kanallarının çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, çalışanların kurumsal bağlılığının güçlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi, gereksiz harcamalar önlenmesi, kaliteyi ve verimliliği öne çıkaran bir insan kaynakları politikası uygulanması gibi yöntemleri kullanmak yerine, personel sayısını azaltmayı kâr etmek için tek yol olarak görmüştür.
Ancak personel azaltması hep sahada çalışanlar arasında yapılmış, buna karşılık yönetim kadroları şişirildikçe şişirilmiş, özelleşmeden önce 4 olan Genel Müdür Yardımcısı sayısı 10’a ulaşmış, 20 olan daire başkanı (direktör) sayısı 100’ü geçmiş, tabir caizse piramit tersine dönmüş,  genel müdürlükte uygulamayı, sahayı bilmeyen, kurumsal hafızası olmayan, genellikle telekomünikasyon veya bilişimle ilgisi olmayan firmalardan transfer edilmiş konunun uzmanı olmayan kişilerle Genel Müdürlük birimleri şişirilmiş, eski-yeni, merkez-taşra iletişimsizliği had safhaya ulaşmıştır.
Bütün bunların üzerine, sahadaki personel sayısı azaltılınca kâr artmamış ama personel kalitesi düşmüş, arızalara müdahale süresi uzamış, müşteri memnuniyetsizliği artmış bu da kârdaki azalma ve nihayet zarar olarak bilançolara yansımıştır.[vi]Bu yazıdaki tablolarda yer alan, 1997-2006 arasındaki rakamlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun düzenlediği yıllık raporlardan, 2006-2016  yılları rakamları da, Türk Telekom tarafından Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Kamuoyu Aydınlatma Platform’na (KAP) bildirdiği ve kendi internet sitesinde de yayımladığı Mali ve Finansal Tablolardan alınmıştır. Tabloların gerçek rakamları için 000 ilave edilmelidir.